1. Definicje

Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

Adres elektroniczny oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
Sprzedawca Olga Grech Centrum Doradztwa Żywieniowego, który za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi.
Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi
Prawo telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 34).
System teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.).
Impreza każde widowisko kulturalne, sportowe lub inne, które realizowane jest przez Organizatora, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu
Regulamin Oznacza niniejszy Regulamin.
Obiekt miejsce, w którym będzie się odbywać dana Impreza.
Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w oparciu o Regulamin.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Klient osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Organizator osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. instytucje kultury, instytuty naukowe itd.) zajmująca się organizacją imprez, na które uprawnionymi do wejścia są osoby posiadające Bilet.
Faktura dokument sprzedaży w formie elektronicznej wystawiany i przesyłany w formacie pliku PDF na adres e-mail wskazany przez Klienta w ramach procesu zakupu Biletu.
Serwis platforma internetowa do sprzedaży Biletów na Imprezy znajdująca się pod adresem www.olgagrech.pl/sklep
Koszyk umowne określenie identyfikujące stan w jakim znajdują się rezerwowane biletu; bilety znajdujące się w koszyku są przyporządkowane danemu Użytkownikowi.
Użytkownik każda osoba wchodząca na stronę internetową www.olgagrech.pl, w myśl postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
Ustawa o prawach konsumenta Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Olga Grech Centrum Doradztwa Żywieniowego z siedzibą w m. Grzeszyn 13 gm. Wińsko, NIP: 8961443866, z dnia 20.04.2024
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Serwisie z zastrzeżeniem, że regulaminy Organizatorów poszczególnych Imprez bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na Klientów dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Biletów oraz produktów sklepu internetowego www.olgagrech.pl/sklep, z zastrzeżeniem, że Regulaminy Organizatorów poszczególnych wydarzeń bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na Klientów dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie. Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się ze Sprzedawcą umową o zakup Biletu oraz z Organizatorem umowę o udział w Imprezie – w obu przypadkach zawartymi na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
 3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Sprzedawca określa, które rodzaje usług świadczonych w Serwisie są podporządkowane odrębnym regulaminom.
 5. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 6. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Klienci przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
 8. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu.
 9. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 10. Przed dokonaniem zakupu Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Imprezy, na którą wystawiony jest Bilet, umieszczonym na stronie Serwisu lub stronie internetowej Organizatora, regulaminem Obiektu, na którym Impreza się odbywa. Zasady korzystania z Obiektu są udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu, oraz niniejszym Regulaminem Sprzedaży. Poprzez zakup Biletu Klient akceptuje owe regulaminy i zasady.

 

3. Zamówienie i płatność

 1. Zamówienia można składać za pomocą procedury sprzedaży Biletu w Serwisie polegającej na dodaniu Biletu do Koszyka, a następnie zapłacie określonej ceny w sposób określony w dalszej części Regulaminu.
 2. Opłatę za Bilet można uiścić przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy podany w Serwisie. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych form płatności bez konieczności zmiany Regulaminu.
 3. Prawo wyboru sposobu płatności za Bilet przysługuje Klientowi, chyba, że w danym przypadku jest dostępny tylko jeden sposób dokonywania płatności.
 4. W przypadku, gdy opłata za Bilet dokonywana jest w inny sposób aniżeli przelewem bankowym to wszelkie dodatkowe koszty obciążają Klienta. O ich wysokości Klient jest informowany przed dokonaniem płatności.
 5. Za zakupione Bilety można otrzymać fakturę VAT. Dla Biletów zakupionych przez Serwis Faktura wystawiana jest automatycznie po zaksięgowaniu płatności i wysyłana drogą mailową z potwierdzeniem opłacenia zamówienia. Dla Biletów zakupionych przez Serwis faktury wysyłane są wyłącznie elektronicznie.
 6. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu Biletu – potwierdzenia zakupu w Serwisie lub faktury VAT.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia poprzez Serwis jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta.
 9. Dla stron wiążące są informacje zawarte w Serwisie podczas zamawiania Biletu, w szczególności: cena, charakterystyka Biletu i sposób dostarczenia Biletu.
 10. W przypadku płatności przelewem bankowym, po zatwierdzeniu rezerwacji Klient otrzyma informację o numerze konta bankowego wraz z numerem zamówienia, który należy umieścić w tytule przelewu przy płatności za Bilety.
 11. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Biletu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie odnotowania wpłaty za zarezerwowane Bilety zgodnie z ustaloną ceną.
 12. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Klienta dane do formularza.
 13. Liczbę Biletów dostępnych w jednej transakcji Sprzedawca może dowolnie zmniejszać lub zwiększać, chyba, że Organizator postanowił inaczej.
 14. Wybrane Bilety (dodane do Koszyka) pozostają zarezerwowane przez 15 minut, w tym czasie Klient powinien przejść do zakładki umożliwiającej finalizację zamówienia, czyli wyboru metody płatności i dostawy. Jeżeli tego nie dokona w tym czasie, rezerwacja jest anulowana. Jeżeli Klient nie sfinalizuje zamówienia w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.
 15. Zamówienie uważa się za złożone w momencie, gdy Klient wybierze rodzaj Biletów, określi ich ilość, wybierze rodzaj płatności i metodę dostawy.
 16. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku jego nieopłacenia:
  a) w terminie 1 dnia od dnia złożenia zamówienia w Serwisie, w przypadku zadeklarowania płatności przelewem, a w tym terminie wpłata na koncie Sprzedawcy nie została zaksięgowana;
  b) w przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zapłaty w inny sposób aniżeli przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy – w terminie 15 min od dnia złożenia zamówienia w Serwisie, a w tym terminie nie będzie pozytywnej autoryzacji płatności.

 

4. Zakup biletu

 1. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Po zalogowaniu się do Serwisu każdy Klient może dokonać zakupu Biletów na wybraną przez siebie Imprezę. Jeśli Regulamin Organizatora przewiduje wybór określonych kategorii Biletów, Klient dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu. W zależności od postanowień Regulaminu Organizatora Klient może dokonać zakupu określonej na stronie Imprezy liczby Biletów.
 3. Możliwość złożenia zamówienia dotyczy Imprez aktywnych w Serwisie.
 4. Warunkiem wydania Biletu jest zapłata za Bilet oraz, w przypadku zakupu przez Internet, opłata kosztów przesyłki i/lub kosztów dodatkowych.
 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności informacji umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Klienta zamówieniu.
 6. Bilety zamówione przez Serwis Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta podany podczas zakupu.
 7. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w Imprezie i zostanie uznany za nieważny.
 8. W przypadku zamawiania Biletów przez Serwis, gdy dostarczony Bilet będzie nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub niezgodny ze złożonym zamówieniem, Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Biletu oraz nie później niż 7 dni roboczych przed datą Imprezy zobowiązany jest zgłosić ten fakt drogą elektroniczną na adres grech.dietetyka@gmail.com
 9. W przypadku, gdy zamówiony i opłacony Bilet nie dotrze do Klienta do dwóch dni przed rozpoczęciem Imprezy, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres grech.dietetyka@gmail.com
 10. W przypadku wybrania Poczty elektronicznej (e-mail) jako metody odbioru:
  a) Klient posiadający konto Klienta w Serwisie odbiera Bilet, po opłaceniu rezerwacji, poprzez jego wydrukowanie we własnym zakresie ze strony Serwisu (po zalogowaniu, w zakładce Moje bilety). Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu jednej osoby na Imprezę;
  b) w przypadku zakupu Biletu bez logowania się do Serwisu Klientowi jest przesyłany na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, link do wygenerowania Biletu Elektronicznego.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu Elektronicznego przez Klienta lub osoby trzecie, którym udostępnił on dane zakupionego Biletu Elektronicznego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).

 

6. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Organizatorów.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  b) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
 5. Całkowita odpowiedzialność dotycząca Imprezy leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
 6. Informacje na temat Imprez, liczby dostępnych Biletów, ceny Biletu i formy płatności są określane przez Organizatora.
 7. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora, Klient może uzyskać w Serwisie.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Klienta.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

7. Odwołanie imprezy lub zmiana terminu

 1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w trybie określonym w art. 27 ww. ustawy, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia imprezy, Klient będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klientów poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Serwisu. Dodatkowo Klienci mogą otrzymać taką informację drogą elektroniczną.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy Klient powinien wysłać oświadczenie, które może być wysłane pocztą lub drogą elektroniczną na adres grech.dietetyka@gmail.com lub na adres siedziby Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia informacji o odwołaniu, zmianie programu, czasu lub miejsca Imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zwrotów wpłat dokonanych poprzez zewnętrzne systemy płatności, koszty wykonania tych operacji, leżące po stronie Klienta, nie będą zwracane.
 5. Wszelkie zwroty realizowane na rzecz Klienta będą dokonywane jedynie w przypadku dokonania pełnej rejestracji pozwalającej na jednoznaczną identyfikację danych osobowych i adresowych Klienta, a w przypadku rejestracji anonimowej po dokonaniu przez Klienta uzupełnienia swych danych wysyłając oświadczenie o którym mowa ust. 3.
 6. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku, gdy dane Klienta występującego o zwrot budzą wątpliwości (np.: niezgodność danych Klienta występującego o zwrot i dokonującego rezerwacji), przed wykonaniem zwrotu Sprzedawca może zażądać udokumentowania tożsamości osoby żądającej zwrotu.
 7. Zwroty realizowane będą na konta Klientów z których otrzymano płatność za Bilety. W przypadku zmiany danych do przeprowadzania zwrotu należności Klient zobowiązany jest do przesłania na adres dietetyka@gmail.com aktualnych danych do przelewu bankowego.
 8. Poza przypadkami określonymi powyżej, Klient nie ma prawa do zwrotu Biletu, jednak nie ujmuje to prawu Klienta do przekazania praw wynikających z nabycia Biletów innej osobie, za wyjątkiem Biletów imiennych lub gdy Organizator postanowi inaczej albo, gdy Regulamin Organizatora takiej możliwości nie przewiduje. W każdym przypadku Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z takiego przekazania.
 9. Organizator może ustalić własne warunki dotyczące zwrotów oraz przekazywania Biletów. W takim przypadku odpowiednie informacje znajdą się w opisie danej Imprezy.
 10. Sprzedawca wskazuje, że podmiotem odpowiedzialnym w zakresie zwrotu Biletów jest Organizator. Wobec powyższego Sprzedawca związany jest oceną Organizatora co do zaistnienia przesłanek dokonywania zwrotu Biletów. W sytuacji, gdy Organizator stwierdzi iż nie zachodzą podstawy do zwrotu Biletów za daną Imprezę lub nie przekaże na jego rzecz odpowiednich środków finansowych pozwalających na dokonanie zwrotów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wszelkie reklamacje i żądania z tytułu zwrotu Biletów należy kierować do Organizatora.

 

8. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z zakupem Biletu w Serwisie mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: grech.dietetyka@gmail.com lub pisemnie przesyłką rejestrowaną na adres Sprzedawcy
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie jest jednocześnie Organizatorem imprez, na które sprzedaje Bilety, to do zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zwrotów Biletów, stosuje się postanowienia § 7 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?ev….

 

9. Ochrona danych i własność intelektualna

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Taka zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.
 4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w Serwisie (w tym zdjęć i opisów Biletów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

10. Wejście w życie i zmiany

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.

 

11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Klient winien sygnalizować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Lista załączników:

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

 

———————————————————————————

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz należy wypełnić jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 W przypadku zakupu Biletów Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta  nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

 

–Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia nr ……………………………………………………………..

data odbioru przesyłki to ……………………………………………………………..

 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………..

 

numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej ceny:

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

data: ……………………………………………………………..

 

podpis: ……………………………………………………………..