UWAGA!

 

 

1. Definicje

Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

Sprzedawca Olga Grech Centrum Doradztwa Żywieniowego, który za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi.
Administrator Olga Grech prowadząca działalność gospodarczą pod firma Olga Grech Centrum Doradztwa Żywieniowego z siedzibą w m. Grzeszyn 13 gm. Wińsko, wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8961443866.
Serwis platforma internetowa do sprzedaży towarów znajdująca się pod adresem www.olgagrech.pl/sklep
Koszyk umowne określenie identyfikujące stan w jakim znajdują się rezerwowane biletu; bilety znajdujące się w koszyku są przyporządkowane danemu Użytkownikowi.
Regulamin Oznacza niniejszy Regulamin.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Olga Grech Centrum Doradztwa Żywieniowego z siedzibą w m. Grzeszyn 13 gm. Wińsko, NIP: 8961443866, z dnia 19.04.2024
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448).
Ustawa o prawach konsumenta Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.).
Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi
Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w oparciu o Regulamin.
Klient osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
Użytkownik każda osoba wchodząca na stronę internetową www.olgagrech.pl
Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Konto Użytkownika indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, który  zawiera historię zamówień Klienta w Sklepie Internetowym
Login indywidualne oznaczenie Klienta tj. adres email, wymagane wraz z Hasłem do założenia i korzystania z Konta Użytkownika w Serwisie
Polityka plików cookies Oznacza politykę plików cookies Serwisu dostępną pod adresem www.olgagrech.pl/politykaprywatności
Produkt Towar będący przedmiotem oferowanym w Serwisie, który może stanowić przedmiot umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady, a także sposób sprzedaży internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z Serwisu, jak również Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną
 3. Sprzedaż internetowa towaru Sprzedawcy na podstawie niniejszego Regulaminu odbywa się zgodnie z Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także podlega regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwis, w szczególności sprzedaż suplementów diety, z uwagi na swój przedmiot, podlegają przepisom Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 6. Niniejszy Regulamin w szczególności określa :
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu;
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu;
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.
 7. Korzystanie z Serwisu będzie możliwe dla wszystkich Klientów posiadających Komputer lub telefon typu smartfon przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa oraz łącze internetowe.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim wypadku potencjalni Klienci zostaną o informacji wskazanej w zdaniu pierwszym powiadomieni.
 9. Sprzedawca Sklepu Internetowego wskazuje, iż wykorzystuje pliki „cookies”. Szczegóły określone są w Polityce plików cookies.

 

3. Zasady korzystania i rejestracji w Serwisie

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Klienta nie wymaga rejestracji.
 2. Jeśli Serwis umożliwia dokonanie rejestracji to następuje ona poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Serwisu po dodaniu produktu do Koszyka oraz przejściu do płatności.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Dodatkowo podczas Rejestracji Klient będzie miał możliwość dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych. Wskazana zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta również w formie elektronicznej.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonywania zakupów bez konieczności rejestracji w Serwisie.
 5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
  b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, mogące doprowadzić do powstania zakłóceń funkcjonowania Sklepu Internetowego,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4. Procedura zakupu

 1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Serwis, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  a) dokładny opisu danego produktu i jego cech,
  b) łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy,
  c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty,
  d) dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 4. Składanie zamówień w Serwisie przez Klienta może odbywać się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku „Dodaj do koszyka” pod opisem danego produktu, a następnie w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” w którym Klient podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko lub nazwa firmy,
  b) adres email,
  c) numer telefonu,
  d) NIP (dla klientów – przedsiębiorców).
 6. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia . Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki ponosi Klient.
 7. Proces zakupów składa się z pięciu etapów:
  a) wybór przedmiotu,
  b) złożenie zamówienia,
  c) wybór formy płatności i dostawy,
  d) potwierdzenie złożenia zamówienia,
  e) płatność.
 8. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.
 9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamówionego Produktu.
 10. Na zamówione produkty Sklep wystawia paragon. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

 

5. Płatności

 1. Ceny Produktów w Serwisie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Ponadto ceny te nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową za pośrednictwem Serwisu.
 2. Koszty Dostawy będą każdorazowo widoczne dla Klienta w „Koszyku”.
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności w następujący sposób:
  a) gotówką – zapłata następuje podczas odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy;
  b) płatność przelewem bankowym – Klient otrzymuje informacje o danych do przelewu na maila wraz jak również widoczne one będą na ekranie w momencie złożenia zamówienia, a następnie dokonuje przelewu na wskazane dane ze swojego rachunku bankowego, (realizacja zamówienia następuję po otrzymaniu przez Klienta emaila ze statusem zamówienia oraz po wpłynięciu przez Sprzedawcę środków na jego rachunek bankowy.
  c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności payU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – Klient po złożeniu zamówieniu otrzymuje na adres email informacje – realizacja zamówienie następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z zewnętrznego systemu PayU o dokonanej zapłacie przez Klienta.);
  d) przelew bankowy 24 obsługiwany przez zewnętrzny system płatności PayPro przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu – realizacja zamówienie następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z zewnętrznego systemu PayU o dokonanej zapłacie przez Klienta;
  e) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu – realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę z zewnętrznego systemu PayPal informacji na temat dokonanej zapłaty przez Klienta;
  f) gotówką za pobraniem, płatność przy dokonywaniu dostawy – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w niezwłocznym terminie wszelkie niezgodności zgłoszone przez Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać:
  a) pisemnie na Sprzedawcy,
  b) mailowo: grech.dietetyka@gmail.com
  c) przy użyciu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie olgagrech.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

7. Rękojmia

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z zawartą umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego.
  c) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. W sytuacji, gdy dojdzie do zaistnienia wady Klient może:
  a) dokonać złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny bądź o odstąpieniu od Umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar już był wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad;
  b) Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  c) Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.
 4. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie tj. na adres Sprzedawcy a także na jego koszt.
 5. Koszt wymiany ponosi Sprzedawca. Sprzedawca jest obowiązany przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem zażądał Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Jeżeli spośród Towaru sprzedanego tylko niektóry jest wadliwy i daje się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towaru wadliwego.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. W terminach wskazanych powyżej Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżenia ceny z powodu wady Towaru sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 9. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy lub na adres email grech.dietetyka@gmail.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

8. Odstąpienie od Umowy

 1. Kupujący może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 4. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci Kupującemu całość otrzymanej od Kupującego płatności.
 5. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów, wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres poczty elektronicznej grech.dietetyka@gmail.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 6. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 7. Towary zwracane powinny być, w miarę możliwości, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający  poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Sprzedawca zwraca Kupującemu, uiszczoną przez niego płatność, korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14  (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili  otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.
 9. Przesyłki ze zwracanym Towarem muszą być odpowiednio zabezpieczone. Odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie ponosi Kupujący.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których:
  a) przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sprzedawca informował klienta przy składaniu zamówienia;
  b) przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

9. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca realizuje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie pod adresem olgagrech.pl/sklep/regulamin. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu następuje przez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wymaganych prawem informacji podany.
 5. treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie w domenie Sprzedającego wiadomości o zmianie Regulaminu, nowej wersji Regulaminu. Administrator zastrzega możliwość informowania o zmianach również na adres mailowy Klienta.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie olgagrech.pl
 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Lista załączników:
  a) Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od Umowy

 

———————————————————————————————————————————————-

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od Umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.